Pagrindinis -> Apie mokyklą -> Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas

 

 

BIRŽŲ „ATŽALYNO“ PAGRINDINĖS  MOKYKLOS PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Olweus patyčių prevencijos programa

 

 

 

                      Nuo 2011 m. Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP) buvo įdiegiama mūsų mokykloje, kurios tikslas – sumažinti patyčias ir agresiją mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Programą sukūrė Bergeno universiteto profesorius Dan Olweus. Ji sėkmingai taikoma daugelio pasaulio šalių mokyklose, šios programos vykdymą remia ir LR Švietimo ir mokslo ministerija.

                      OPPP įtraukė visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus. Programos veiksmingumą patvirtino du kartus vykdytos mokinių patyčių anketinės aplkausos analizė, rodanti patyčių atvėjų mažėjimo tendenciją ( žr. skaidres). Mokiniai tapo nepakantesni patyčių atvejams, patys informuoja apie pastebėtus netinkamo elgesio, patyčių atvejus. Mokyklos personalas išmoko atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti Programos metu vykdyti susitarimai, taisyklės, priežiūra tęsiama ir toliau: patyčių prevencijos tema integruota į klasių valandėles, dalykų pamokas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus, aktyviai dalyvaujama respublikinėse akcijose ( „Savaitė be patyčių“, Tolerancijos diena“ ir kt.), tęsiami tradiciniai mokyklos renginiai, Vaiko gerovės komisijos narių reidai po mokyklos teritoriją, aktyvus mokytojų budėjimas.

Mokiniams skelbiama pagrindinė OPPP žinia – Mūsų mokykloje nesityčiojama.

Šiam tikslui skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;

2 taisyklė - mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;

3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

4 taisyklė - jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pasakysime suaugusiems ir mokykloje ir namuose.

Veikla

Veikla

Rezultatai

MSG mokymai

Bendruomenė supažindinta su programos tikslais,   uždaviniais, etapais, pateikti pasiūlymai dėl patyčių nuobaudų kopėtėlių,   „aptarti karščiausi taškai“, tartasi dėl budėjimo efektyvumo, analizuota,   kaip atpažinti patyčias, aptartos patyčių rūšys, aptartos tėvų įtraukimo į   prevencinę veiklą formos ir kt.

Koordinavimo komiteto susirinkimai

Suderintos „Nuobaudų kopėčios“ ir paskelbtos mokiniams, didesnis   dėmesys skiriamas budėjimui mokykloje ( pakeistas mokytojų budėjimo grafikas   atsižvelgiant į „karščiausius taškus“), suderintas klasės valandėlių   grafikas, mokinių anketų analizės, „Savaitė be patyčių“ , Europos judriosios   savaitės“ renginių plano aptarimas ir kt.

Klasių valandėlių vedimas

Mokiniai supažindinti su OPPP tikslais,   uždaviniais,etapais, „nuobaudų kopėčiomis“ patyčių atveju, žino taisykles,   nukreiptas prieš patyčias, aptarta, kaip jų laikomasi, aptarti patyčių   situacijų pavyzdžiai, video įrašų peržiūros, diskusijos, vaidintos situacijos   ir kt.

Klasių tėvų susirinkimai

Mokinių tėvai supažindinti su OPPP tikslais, uždaviniais   veikla, akcentuota tėvų dalyvavimo šioje programoje svarba, supažindinti su   bendradarbiavimo su tėvais sistema.

Prevencinės savaitės „Be patyčių“

Tolerancijos diena

Renginiai, akcijos, suvienijo bendruomenę, vyravo   tarpusavio pagarba, draugiški santykiai.

Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės veiklą

Bendri mokinių-mokytojų-tėvų susirinkimai, tėvų   dalyvavimas išvykose, ekskursijose, renginiuose, pamokose (sprendžiant   elgesio problemas).

 

 Mokinių apklausos rezultatai